POLITYKA JAKOŚCI:

Celem placówki jest świadczenie dla Naszych pacjentów usług medycznych na najwyższym poziomie.

Bazą dla osiągnięcia tego celu jest korzystanie na najnowszych osiągnięć techniki i wdrażanie najnowszych metod leczenia. Personel placówki stale podnosi swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych sympozjach i szkoleniach oraz kontaktom z nowocześnie wyposażonymi ośrodkami okulistycznymi na całym świecie.

Personel placówki zobowiązał się do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, postępowania zgodnie z zasadami etyki lekarskiej i pielęgniarskiej, przestrzegania przepisów prawa oraz współpracy z dostawcami na zasadach partnerskich

Stale podnosimy poziom naszych usług dzięki: wprowadzaniu nowych metod i technik diagnozowania oraz leczenia, ciągłemu kształceniu personelu, doskonaleniu organizacji pracy oraz realizowanych procesów leczenia. Monitorujemy i prowadzimy ocenę satysfakcji pacjenta.

Dyrektor NZOZ "MEDILENS" zobowiązał się do utrzymywania i doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.


Cele jakościowe wynikające z polityki jakości:

- Spełnienie wymagań pacjenta.

- Rozwój i doskonalenie kwalifikacji personelu.

- Dostosowanie infrastruktury lokalowej do aktualnych potrzeb.

- Stosowanie najnowszych technologii w zakresie diagnostyki i leczenia.

WAŻNE ZAGADNIENIA